Spacer wirtualny Gra panoramiczna
historia galeriaaktualności zabawy edukacja kontakt partnerzy i sponsorzy facebook
 
 2019.01.18 
KONKURS "Drogi Autorze!"
Zapraszamy miłośników czytania, do wzięcia udziału w konkursie literackim organizowanym przez Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Gotowe prace można nadsyłać do dnia 18.01.2019 roku do siedziby muzeum.

REGULAMIN KONKURSU "Drogi Autorze!"

1.Organizatorem konkursu jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
2.W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkół Podstawowych, z zastrzeżeniem, że z jednej klasy do konkursu nie może przystąpić więcej niż 5 uczniów.
3. Konkurs polegać będzie na napisaniu listu do autora książki będącej pierwowzorem literackim dobranockowej animacji. Teść listu ma zawierać pytania adresowane do autora książki po zapoznaniu się z jej treścią. Najciekawsze pytania/teksty staną się częścią ekspozycji wystawy czasowej.
4. Praca może być napisana ręcznie lub na komputerze w formacie nie większym niż A4 i nie powinna przekraczać 2 stron tekstu.
5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą zakwalifikowane do konkursu (np., formatu większego niż A4, dłuższe niż 2 str., nieczytelne).
6. Kryteria oceny prac:
- interesująca treść
- poprawność stylistyczna i językowa
- samodzielność
- ogólna estetyka pracy
7.Na prace konkursowe czekamy od 06.12.2018 do 18.01.2019 r.
8. Prace należy dostarczyć osobiście do siedziby muzeum, bądź drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2018 r. na adres: Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów z dopiskiem: Konkurs „Drogi Autorze!”
9.Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
10. Muzeum Dobranocek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
11. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
12. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.
13. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz profilu Muzeum Dobranocek na Facebooku w dniu 12 lutego 2018 roku.
14. Udział w konkursie jest bezpłatny.
15.Tematyka konkursu będzie obejmować znajomość wybranej książki: „Porwanie Baltazara Gąbki”, „Miś Uszatek, „Muminki”, „Pyza na Polskich dróżkach”, „Plastusiowy Pamiętnik”, „Pszczółka Maja i jej przygody”, „Mały Pingwin Pik-pok”, Przygody Gąski Balbinki”, „Kot Filemon i Przyjaciele”, „Kubuś Puchatek”, „Marceli Szpak dziwi się światu”, „Proszę słonia”, „Smerfy”, „Koziołek Matołek” (1 do wyboru).
16. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
17. Muzeum Dobranocek wyśle laureatom konkursu nagrody rzeczowe.
18. Organizator nie wysyła dyplomów za wyróżnienia i za udział.
19. Organizator nie wysyła dyplomów dla nauczycieli/opiekunów.
20. Na odwrocie pracy prosimy o doklejenie „Formularzy zgłoszeniowych” (załącznik nr 1, dane uczestnika + oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych).
21. Prosimy o nie drukowanie: INFORMACJI DOTYCZĄCEJ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „Drogi Autorze”

Imię i nazwisko uczestnika:
Wiek:
Klasa:
Imię i nazwisko oraz e-mail opiekuna/nauczyciela zgłaszającego na konkurs:
Dane teleadresowe, e-mail instytucji zgłaszającej uczestnika:

Oświadczenie.
Oświadczam, że informacje przedstawione przeze mnie we wniosku konkursowym są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że zapoznałam się regulaminem konkursu „Drogi Autorze” w szczególności z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych w Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, akceptuję ten regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie w celu i zakresie określonym ww. Regulaminem.

…………………/…………………………… Podpis Uczestnika / Opiekuna prawnego/ rodzicaINFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie z siedzibą: ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów adres e-mail poczta@muzeumdobranocek.com.pl;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie: e-mail: iod1@erzeszow.pl,
3) Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, tj. w szczególności w celu realizacji zadań wynikających z powyższego Regulaminu, na podstawie art. 9 ust 2 pkt a) – czyli na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, Dane te będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu realizacji konkursu i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu.
4) Przysługują Pani/Panu następujące prawa do:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych; • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Z zastrzeżeniem, że jeżeli na podstawach podanych wyżej przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego krajowego lub Unii Europejskiej.
f) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 Ogólnego rozporządzenia z obowiązującym prawem,
5) Podanie Administratorowi, przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z niniejszego regulaminu ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości korzystania z oferty Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie i udziału w przedmiotowym konkursie,
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka będą: Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. takie jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz Komisja Konkursowa) Inne informacje: Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 
   
Odtwarzaj Zatrzymaj Wyłącz